Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024

Wójt Gminy Ułęż  ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 571) projektu uchwały Rady Gminy Ułęż w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego  na rok 2024”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  wszczynam procedurę konsultacji projektu uchwały Rady Gminy  Ułęż w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Ułęż.

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Ułęż w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

  1. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 6 listopada 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji ustalam na dzień 21 listopada 2023 r.

Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Ułęż, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 Wyniki konsultacji w formie protokołu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ułęż, na stronie internetowej Gminy Ułęż https://gminaulez.eu  w zakładce konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  1. Adresaci konsultacji:

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tym także ich pełnomocników.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.

  1. Forma konsultacji:

Wypełniony formularz konsultacji można przesłać:

  1. w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza konsultacji w sekretariacie urzędu lub przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ułęż)
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza konsultacji na adres: gmina@gminaulez.eu lub przez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Ułęż: /ho6x7xj78e/SkrytkaESP – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie docx .

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 107/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
  2. Formularz konsultacji.
  3. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Ułęż.