Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

8 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Informacja o dostępność

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.gminaulez.eu/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.gminaulez.eul/ zakładka – Jednostki administracyjne – Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu

Data publikacji strony internetowej: 04.06.2020 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnego dostępu pod numerem telefonu 81 8667028  lub wysłać e-mail na adres: informatyk@gminaulez.eu.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.01.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Walasek, adres poczty elektronicznej informatyk@gminaulez.eu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

 

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku nie zapewnia swobodnego dostępu przez osoby niepełnosprawne.

Istnieje wejście alternatywne przez salę widowiskową po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind:

Korytarz na piętrze i schody są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz

i pomieszczenia na poziomie parteru.

Korytarz i sala widowiskowa na parterze umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Piętro budynku jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek  posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

Osoby starsze i niepełnosprawne mogą zamówić książki telefonicznie. Zostaną one dostarczone przez bibliotekarza przed drzwi biblioteki. Książki można zamawiać pod nr telefonu 81 866 70 38.

  1. Opis dostosowań:

Osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze budynku po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po lewej stronie od wejścia na poziomie parteru.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu posiada własny parking, który znajduje się wzdłuż budynku. Jedno stanowisko jest dostosowane do osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak takiej możliwości.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

  1. Informacje dodatkowe:

W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.