Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Deklaracja dostępności serwisu gminaulez.eu

 

Urząd Gminy Ułęż zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gminaulez.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://gminaulez.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2019.04.20.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024.03.14.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020.01.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. Szczegółowe opisy osi priorytetowych),
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre obrazy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać opisu alternatywnego, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-08.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Walasek, adres poczty elektronicznej informatyk@gminaulez.eu .  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 81 866 70 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępna strona

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po stronach. Na każdej stronie jest dostępne menu nagłówkowe z wszystkim ważnymi zakładkami.

Dokumenty

Na stronie Gminy znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (tj. innych ministerstw, urzędów marszałkowskich). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony Funduszy Europejskich prosimy o kontakt pod adres e-mail: informatyk@gminaulez.eu

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Ułęż znajduje się pod adresem Ułęż 168, 08-504 Ułęż.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejściowe i podjazd do budynku nie są przystosowane do przejazdu dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody uniemożliwiający przejazd wózka inwalidzkiego, brak jest barierek. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, lecz mają próg o wysokości 8 cm od zewnątrz i 16 cm od wewnątrz, po otwarciu dodatkowego skrzydła drzwi maja szerokość pozwalającą na przejazd wózka inwalidzkiego.

Dostępność wewnątrz

W wejściu znajduje się korytarz o wymiarach 530 cm x 404 cm, od pozostałej części budynku oddzielony jest kratą przeciwwłamaniową o szerokości 72 cm, które są za wąskie i także uniemożliwiają przejazd wózka inwalidzkiego. Korytarz i pokoje związane z obsługą interesantów znajdują się na dwóch poziomach. Wszystkie sprawy interesantów i osób wzywanych realizowane są na parterze i pierwszym piętrze. Dostęp do budynku i pomieszczeń jest utrudniony dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z uwagi na bariery architektoniczne, tj. progi, brak podjazdów, zbyt wąskie wejścia do budynku i pomieszczeń, wąskie i strome schody na pierwsze piętro. Toaleta na parterze i na piętrze nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Na parterze w korytarzu prowadzącym do toalety znajduje się stopień o wysokości 7 cm. Toaleta jest bardzo wąska i nie ma możliwości wjechania wózkiem inwalidzkim. Brak jest także poręczy

Dostosowania

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Pies przewodnik

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Procedura o wnioskowanie o dostęp do tłumacza polskiego języka migowego

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem lub złożyć wniosek o dostęp do tłumacza PJM osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż
  • wysłać e-mail na adres: informatyk@gminaulez.eu
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:+48 818667028
  • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania pn: 8:00-16:00, wt-pt: 7:00-15:00

Dodatkowego informacje

Interesanci, aby dojechać do urzędu mają możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi transportu door-to-door, pojazd ten jest w pełni przystosowany do osób z niepełno sprawnościami.