Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Ułęż

INFORMACJA O  REALIZOWANYM PROJEKCIE „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ W   GMINIE   UŁĘŻ”

Gmina Ułęż realizuje Projekt pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Ułęż”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ  ENERGETYCZNA  I  GOSPODARKA  NISKOEMISYJNA  , Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.
W dniu 31.10.2019 r. została zawarta umowa Nr RPLU.05.02.00-06-0014/19-00 pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego
a Gminą Ułęż o dofinansowanie Projektu.

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego pod adresem Sobieszyn 4B kod: 08-504 miejscowość: Sobieszyn, powiat: rycki województwo: lubelskie wraz z montażem na dachu budynku instalacji solarnej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego – modernizacja c.o. (system grzewczy) wraz z modernizacją kotłowni, pomieszczenia składu paliwa i montażem kotła na pellet, nawiewniki higrosterowane (Stolarka nowa), modernizacja systemu C.W.U. (ciepła woda użytkowa), okno (Okna drewniane), drzwi (Drzwi zewnętrzne o złych parametrach). Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi 42,91%. Zasadność realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego dla odnawialnych źródeł energii (solary, fotowoltaika) opisano w Audycie energetycznym. Instalacje OZE są w pełni dedykowane potrzebom energetycznym obiektu. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku (zgodnie z załączoną specyfikacją). Grupą docelową będą pracownicy administracyjni. Wskaźniki projektu: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 588,61 GJ/rok, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych OZE -15,8 MWe/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 340 510,00 kWh/rok, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,12 MWt, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 262,12 MWht/rok, liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt., powierzchnia zmodernizowanych energetycznie budynków – 1920 m2, Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt., zmniejszenie emisji CO2 – 127,31 Ton/rok.

Okres realizacji projektu od 2019-01-10 do 2020-12-31

Przewidywana wartość projektu: 876 363,64 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 681 634,03 zł

Kwota dofinansowania: 622 510,72 zł