Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE UŁĘŻ 2020

OZE w Gminie Ułęż: aktualizacja informacji

W związku z realizacją projektu OZE W GMINIE UŁĘŻ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Energia Przyjazna Środowisku,

Obiór faktur za fotowoltaikę i solary

W związku z możliwością uzyskania ulgi termomodernizacyjnej, Urząd Gminy w Ułężu zaprasza osoby, które dokonały wpłaty na instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne w ramach projektu

INFORMACJA O  REALIZOWANYM PROJEKCIE „OZE W GMINIE UŁĘŻ”

Gmina Ułęż realizuje Projekt pn. „OZE w gminie Ułęż”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, w formie współfinansowania UE.

W dniu 19.05.2020 r. została zawarta umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0094/19-00.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest montaż instalacji OZE w gminie Ułęż.

Okres realizacji – 31.12.2021 r.

Inwestycja obejmuje: montaż instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i 2 na budynkach użyteczności publicznej – hydrofornia Ułęż i Białki Dolne.

Instalacje przeznaczone będą na potrzeby własne gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego Gminy Ułęż przez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi źródłami energii. Instalacje solarne i fotowoltaiczne będą lokalizowane w istniejących budynkach, na budynkach (na dachu lub na elewacji) albo na gruncie jako wolnostojące, w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych, na potrzeby których te instalacje będą pracowały.

Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na łagodzenie zmian klimatu poprzez obniżenie emisji CO2 do powietrza.

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych do ogrzewania budynków i produkcji energii elektrycznej a tym samym do redukcji emisji dwutlenku w węgla i innych szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Działania te przyczynią się do:

– ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły,

– zmniejszenie niskiej emisji – redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,

– zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

– wprowadzenie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła,

– zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.                   

– poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Rezultaty i planowane efekty: wzrost bezpieczeństwa energetycznego, efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany), mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekt: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie też stan środowiska.

Przy realizacji i eksploatacji inwestycji, zastosowane zostaną technologie zmniejszające koszty operacyjne mające pozytywny wpływ na środowisko.

Montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych przyczyni się do zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających do powietrza.

 

Przewidywana wartość projektu: 3 092 644,20 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 834 740,00 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 1 275 633,00 zł