Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Nabór na członków okręgowych komisji wyborczych

Lubelska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych

W wyborach do izb rolniczych okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji może zostać jedynie osoba będąca członkiem Lubelskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.

Wyboru członków komisji okręgowych dokonuje komisja wojewódzka spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

 • współdziałanie w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem, burmistrzem (lub prezydentem), w sprawach właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym,
 • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
 • zarządzenie druku kart do głosowania,
 • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
 • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Kandydatów do komisji okręgowych (gminnych) prosimy zgłaszać do Biura Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Oddziałów Zamiejscowych w Białej Podlaskiej/Chełmie/Zamościu w dniach 10-21 lipca 2023 r.,

Zgłoszenia kandydatów można dostarczyć osobiście do biura Lubelskiej Izby Rolniczej i Oddziałów Zamiejscowych lub przesłać pocztą najpóźniej do dnia 21 lipca 2023 (piątek) do godz. 15.00. Oznacza to, że zgłoszenia wysłane pocztą muszą dotrzeć do biur we wskazanym powyżej terminie.

UWAGA:

Kandydatem do Komisji Okręgowej w myśl ustawy o izbach rolniczych art. 1 ust. 2 pkt 1-3 może być osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Czyli będąca właścicielem lub mająca w posiadaniu grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Adresy i kontakty do Biur Lubelskiej Izby Rolniczej:

 1. Lubelska Izba Rolnicza, ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin, tel. /81/ 443 60 71
 2. O/Z w Białej Podlaskiej, ul. Okopowa 18F/1-2, 21-500 Biała Podlaska, tel. /83/ 342 00 32, kom. 662 377 562
 3. O/Z w Chełmie, ul. Plac Niepodległości 1 pok. 8, 22-100 Chełm, tel. /82/ 560 31 44
 4. O/Z w Zamościu, ul. Ogrodowa 16, 22-400 Zamość, tel. /84/ 639 16 42

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do komisji okręgowej (gminnej) określone zostały Uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 1/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia wyborów:

– Zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniem o członkostwie w Lubelskiej Izby Rolniczej oraz  zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

– Pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej (jeżeli dotyczy).

W skład Komisji Okręgowej może wejść osoba będąca płatnikiem podatku rolnego w województwie lubelskim.

W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

Formularz Zgłoszenia Kandydata na członka KO wraz z oświadczeniem i RODO >>

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej >>

REGULAMIN KOMISJI OKRĘGOWEJ >>

Przepisy związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do izb rolniczych dostępne są na stronie www.lir.lublin.pl w zakładce O NAS – Wybory do IR 2023

Ewentualne zapytania w kwestiach wyborczych można zadawać Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w dni robocze (pn – pt) godzinach 7.30-15.30, pod numerem telefonu: /81/ 443 60 71.

Dnia 15 maja 2023 roku IX Walne Zgromadzenie LIR Uchwałą nr 5/VI/2023 dokonało wyboru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w następującym składzie:

 1. Ambożkiewicz Piotr Karol
 2. Dziewulski Sylwester
 3. Frącek Dorota
 4. Gryglicki Wiesław Mariusz
 5. Kańczugowska Agnieszka
 6. Kuranc Piotr
 7. Sowa Sławomir
 8. Stasiak Andrzej
 9. Szustak Anna
 10. Wasiak Agnieszka
 11. Zyśko Krystian

WAŻNE: Zapis w oświadczeniu kandydata na członka Komisji Wojewódzkiej/Obwodowej/Okręgowej, iż dana osoba jest członkiem LIR na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o izbach rolniczych oznacza zgodnie z interpretacją Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRIRW  z dnia 11.04.2019 r. iż: „Zgodnie z art. 1. ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku członkami samorządu rolniczego są min. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. (…) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (ustawy o podatku rolnym), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha   lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym może stanowić zatem tylko taki obszar gruntów rolnych, których łączna powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. (…) członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.”

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Tym samym rozpoczynamy publikację wszystkich dokumentów, terminów i aktualności, które będą się pojawiały i dotyczyły wyborów do samorządu rolniczego.


Uchwała nr 43/VI/2023 Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu okręgów wyborczych do Walnego Zgromadzenia w tym do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na 24 września 2023 roku >>