Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 119282L, 119283L, 119296L w miejscowości Ułęż

Dofinansowano z Państwowych Funduszy Celowych.

Informacja o realizowanym projekcie “Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 119282L, 119283L, 119296L w miejscowości Ułęż”

Gmina Ułęż na podstawie zawartej umowy Nr 1098 z dnia 23 czerwca 2021 r.  i  Aneksu Nr 1 do umowy z dnia 23 czerwca 2021 r. z Wojewodą Lubelskim oraz po przeprowadzonym przetargu pozyskała środki  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 608 274,00 zł na dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 119282L, 119283L, 119296L w miejscowości Ułęż”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym o jakim mówi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm. – dalej p.z.p.), podpisano umowę w dniu 6 września 2021 r. z Wykonawcą robót- STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków, Oddział
Al. Spółdzielczości Pracy 75, 20 – 147 Lublin.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło w  dniu 6 września 2021 r.  –planowany termin zakończenia  robót –  29  października 2021 r.
Zakres robót obejmuje:

 1. Projektowana inwestycja stanowi ciąg drogowy składający się z trzech odcinków dróg gminnych:
  • drogi gminnej nr 119282L działka nr ewid. 239/2 ( Obręb 10 – Ułęż); od km
   0+000,00 do km 0+106,05
  • drogi gminnej nr 119283L działka nr ewid. 232/1; 233/1; 213/1 ( Obręb 10 –
   Ułęż); od km 0+106,05 do km 0+382,85
  • drogi gminnej nr 119296L działka nr ewid. 238; 249; 290 ( Obręb 10 – Ułęż);
   od km 0+000,00 do km 0+380,35.

1.1. Przebudowa  drogi gminnej nr 119282L działka nr  ewid. 239/2 ( Obręb 10 – Ułęż); od km 0+000,00 do km 0+106,05 – poszerzenie istniejącej drogi gminnej z 4,5m do  5,0m , wyrównanie istniejącej nawierzchni w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym, wykonanie poboczy z kruszywa  łamanego szerokości 0,75m i grubości 10cm

 1.2.  Przebudowa drogi gminnej nr 119283L działka nr  ewid. 232/1; 233/1; 213/1 (  
        Obręb 10 – Ułęż); od km  0+106,05 do km 0+382,85 – poszerzeni istniejącej drogi gminnej z 4,0m do 5,0m od km 0+106,05 do km 0+261,60 wyrównanie istniejącej nawierzchni w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym, wykonanie poboczy z kruszywa  łamanego szerokości 0,75m i grubości 10cm

   Od km 0+261,60 do km 0+382,85 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

1.3.  Przebudowa drogi gminnej nr 119296L działka nr  ewid. 238; 249; 290 ( Obręb 10  
        – Ułęż); od km 0+000,00 do km 0+380,35

Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni z 2,8m do 5,0m oraz wykonanie chodnika   
 o szerokości 1,5m od km 0+000,00 do km 0+240,00 ( strona prawa)
 – wykonanie warstwy ścieralnej z BA gr. 4cm
 – wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm
 – wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm

2. Wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych nr 119282L, 119283L,
    119296L

2.1. Oświetlenie drogowe wykonane będzie na latarniach ustawionych w poboczu drogi zasilanych trzema liniami kablowymi wyprowadzonymi  z szafki oświetlenia ulicznego SzO, zasilonej ze złącza kablowo-pomiarowego projektowanego według odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.

 Zakres robót obejmuje dwa obwody kablowe zasilające 20 szt. latarni na słupach oświetleniowych stalowych, ocynkowane 8m, stożkowych (o przekroju okrągłym), z wysięgnikiem  wyprofilowanym łukowo (1,0m x 1,0m ) i kącie rozwartym 105o.
3. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr
119282L,119283L,119296L w miejscowości  
    Ułęż
    Infrastruktura towarzysząca – kanał technologiczny
 3.1. Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE,
 3.2. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych, Łączny koszt przebudowy : 1 216 549,34  złotych brutto

Załączniki:

Aktualizacja- trwają prace końcowe