Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Płatności

Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Za mieszkańców budynków wielorodzinnych deklaracje składają zarządcy budynków.

Deklarację w formie papierowej składa się osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ułęż, w pok. 7 w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:00– 15:00 lub za pośrednictwem poczty lub środkami komunikacji elektronicznej (skrzynka e-PUAP). Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt w drodze decyzji administracyjnej określi właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych która, w przypadku braku wykonania obowiązku podatkowego będzie podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Pytania i uwagi proszę kierować pod numer telefonu

  • 81 866 70 28 wew. 35
  • lub osobiście – pokój nr 7

Stawki opłat

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Ułęż
Nieruchomości zamieszkałe 15,00 zł/miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość
Nieruchomości niezamieszkałe 6,35 zł za pojemnik 120l.
12,70 zł za pojemnik 240l.
58,00 zł za pojemnik 1100l.
130,00 zł za pojemnik 2500l.

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Ułęż określiła stawkę podwyższoną stosowaną, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotna stawki ustalonej przez radę gminy dla odpadów zbieranych selektywnie.

Sposoby i termin płatności

Opłatę za odbiór odpadów uiszcza się miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy o numerze 05 8724 0005 2011 1100 3911 0010.

Opłat za odbiór odpadów komunalnych nie można łączyć z innymi zobowiązaniami.