Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Płatności

Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Za mieszkańców budynków wielorodzinnych deklaracje składają zarządcy budynków.

Deklarację w formie papierowej składa się osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ułęż, w pok. 7 w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:00– 15:00 lub za pośrednictwem poczty lub środkami komunikacji elektronicznej (skrzynka e-PUAP). Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt w drodze decyzji administracyjnej określi właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych która, w przypadku braku wykonania obowiązku podatkowego będzie podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Pytania i uwagi proszę kierować pod numer telefonu

  • 81 866 70 28 wew. 35
  • lub osobiście – pokój nr 7

Stawki opłat

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Ułęż
Nieruchomości zamieszkałe 18,00 zł/miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość
16,00 zł/miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli jest kompostownik
Nieruchomości niezamieszkałe 6,35 zł za pojemnik 120l.
12,70 zł za pojemnik 240l.
58,00 zł za pojemnik 1100l.
130,00 zł za pojemnik 2500l.

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Ułęż określiła stawkę podwyższoną stosowaną, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości kwoty ustalonej 30 zł przez radę gminy dla odpadów zbieranych selektywnie.

Sposoby i termin płatności

Opłatę za odbiór odpadów uiszcza się miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy o numerze 05 8724 0005 2011 1100 3911 0010.

Opłat za odbiór odpadów komunalnych nie można łączyć z innymi zobowiązaniami.