Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Agnieszka Kawka

Zastępca: Piotr Długoszek
 

Urząd Stanu Cywilnego w Ułężu

Ułęż 168

08-504 Ułęż

Pokój nr 3

Tel. 81 8667028 w.37

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek – 8:00 – 16:00

wtorek – piątek 7:00–15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu:

 1. rejestracji w rejestrze stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy Ułęż;
 2. rejestracji w rejestrze stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane lub nie jest tam prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
 3. transkrypcji i odtwarzania w rejestrze stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego;
 4. korygowania, uzupełniania i aktualizowania danych zawartych w rejestrze Pesel;
 5. przyjmowania na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o wyborze lub zmianie imienia dla dziecka, o wyborze lub zmianie nazwiska dla dziecka, o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z małżeństwa; o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
 6. rejestracji oświadczeń o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań;
 7. wydawania zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;
 8. nadawania numeru Pesel noworodkom urodzonym na terenie Gminy Ułęż;
 9. aktualizowania aktów stanu cywilnego poprzez wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;
 10. zamieszczania przypisków pod aktami stanu cywilnego;
 11. prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego;
 12. unieważniania aktów stanu cywilnego błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru;
 13. unieważniania wzmianek dodatkowych dołączonych do niewłaściwego aktu lub błędnie sporządzonych z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego;
 14. przenoszenia aktów stanu cywilnego, wzmianek dodatkowych, przypisków oraz informacji zawartych w rubryce „uwagi” do rejestru stanu cywilnego;
 15. unieważniania aktów stanu cywilnego błędnie przeniesionych do rejestru stanu cywilnego z przyczyn technicznych, niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru albo na skutek omyłki pisarskiej;
 16. prowadzenia, zabezpieczenia i konserwacji zbioru ksiąg stanu cywilnego;
 17. prowadzenia, zabezpieczenia i konserwacji zbioru akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 18. przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jako odwzorowanie cyfrowe;
 19. wydawania kserokopii z ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 20. wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
 21. przekazywania aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie okresów ich przechowywania;
 22. wydawania odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego;
 23. wydawania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 24. wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym z rejestru stanu cywilnego;
 25. przyjmowania zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 26. prowadzenia terminarza ślubów;
 27. organizowania uroczystości zawarcia związku małżeńskiego;
 28. wydawania zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 29. wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 30. wydawania zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 31. przyjmowania zgłoszeń o jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez Wojewodę Lubelskiego procedury odznaczenia jubilatów Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
 32. prowadzenia postępowań w sprawach odmowy:
  a) przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
  b) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  c) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  d) wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
  e) sporządzenia aktu małżeństwa po ślubie konkordatowym,
  f) wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  g) dołączenia wzmianki lub przypisku na podstawie orzeczenia organu państwa obcego;
 33. występowania do sądu powszechnego z wnioskami o:
  a) rozstrzygnięcie wątpliwości czy osoba może zawrzeć małżeństwo,
  b) sprostowanie aktu stanu cywilnego wykraczające poza kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego,
  c) unieważnienie aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej wykraczające poza kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego,
  d) ustalenie treści aktu stanu cywilnego;
 34. wydawania decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 35. wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imion i/lub nazwisk;
 36. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących aktualizacji rejestru stanu cywilnego;
 37. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących usunięcia niezgodności w rejestrze Pesel;
 38. prowadzenia korespondencji z organami administracji publicznej i instytucjami w sprawie zapisów w aktach stanu cywilnego;
 39. pozyskiwania i przekazywania danych dla potrzeb statystyki publicznej;
 40. sporządzania tłumaczeń urzędowych do wydawanych odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 41. przekazywania danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz ich aktualizowania lub usuwania.


W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych   w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • zaświadczenia niezbędne  do zawarcia ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym,
 • zaświadczenia, potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim.