Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Poziomy recyklingu

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ UŁĘŻ W LATACH 2012 – 2020

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W LATACH 2012 – 2020

Gmina Ułęż zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania od 2012 do 2020 roku.

Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [ % ]
2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
Papier, metal, tworzywa

sztuczne, szkło

10 12 14 16 18 20 30 40 50
Poziom osiągnięty

przez Gminę Ułęż

141,10 22,45 36,19 80 65,952 77,10 61,08 67,54 75,35
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [ % ]
2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
Inne niż niebezpieczne

odpady budowlane i rozbiórkowe

30 36 38 40 42 45 50 60 70
Poziom osiągnięty

przez Gminę Ułęż

100 100 100 100 100 92,10 98,72 89,26
Poziom ograniczenia masy

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [ % ]

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
Dopuszczalny poziom

masy odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do

składowania w

stosunku do masy tych

odpadów

wytworzonych w

1995r. [ %]

75 50 50 50 45 45 40 40 35
Poziom osiągnięty

przez Gminę Ułęż

52,38 37,48 0 24,58 0 0 4,19 0 0

Zgodnie z zapisami art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są zobowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

1) 20% wagowo – za rok 2021;

2) 25% wagowo – za rok 2022;

3) 35% wagowo – za rok 2023;

4) 45% wagowo – za rok 2024;

5) 55% wagowo – za rok 2025;

6) 56% wagowo – za rok 2026;

7) 57% wagowo – za rok 2027;

8) 58% wagowo – za rok 2028;

9) 59% wagowo – za rok 2029;

10) 60% wagowo – za rok 2030;

11) 61% wagowo – za rok 2031;

12) 62% wagowo – za rok 2032;

13) 63% wagowo – za rok 2033;

14) 64% wagowo – za rok 2034;

15) 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Wymienione wyżej poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych gminy będą osiągały stopniowo.

Podmiot odbierający odpady Komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ułęż.
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane w sposób selektywny odbierane są przez
firmę P.H.U. EKO – TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, 21-143 Abramów.

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z tereny Gminy Ułęż zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach z siedzibą przy ul. Dęblińskiej 2, 24 – 100 Puławy.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO S.A. ul. Metalurgiczna 17a, 20-234 Lublin

Krynicki Recykling S.A. Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej, Pełkinie 136A, 37-511 Jarosław