Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Przewagi inwestycyjne

Przewagi inwestycyjne gminy Ułęż:

 1. Położenie;
 2. Walory turystyczne – spływy kajakowe i in. Gmina Ułęż jest dość znaną strefą wypoczynkową z dużymi walorami przyrodniczymi. Na terenie gminy znajduje się kilka jezior, wzgórza i wzniesienia.
 3. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (aktualnie w trakcie zmian, z dostosowaniem również dla inwestorów – farmy fotowoltaiczne i in.);
 4. Dobra komunikacja drogowa- sąsiedztwo DK48;
 5. Uzbrojone tereny inwestycyjne;
 6. Przyjazny inwestorom samorząd;
 7. Atrakcyjne ceny gruntów inwestycyjnych.

Inwestycje w odnawialne źródła energii – podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu:

Gmina Ułęż na podstawie umowy nr RPLU.04.01.00-06-0094/19-00 zawartej w Lublinie w dniu 19 maja 2020 r. realizowała projekt pn. „OZE w gminie Ułęż” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, w formie współfinansowania UE.

W wyniku realizacji projektu zainstalowane zostało:

 1. 131 zestawów fotowoltaicznych o mocach : 2,66 KW, 4,18 KW, 6,08 KW oraz 12KW
 2. 12 instalacji solarnych 2 oraz 3 panelowych.

Celem projektu był wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy Ułęż przez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi źródłami energii.

Instalacje solarne i fotowoltaiczne zlokalizowane zostały na istniejących budynkach (dach, elewacja bądź grunt).

Efektem realizacji projektu jest wyposażenie Gminy Ułęż w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych- promieniowania słonecznego.

Realizacja inwestycji ma pozytywny wpływ na efektywne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Projekt przyczyni się również do łagodzenia zmian klimatu poprzez obniżenie emisji CO2 do powietrza.

Działania przyczyniają się również do:

 1. Ograniczenia degradacji środowiska naturalnego,
 2. Zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego, przy produkcji którego powstają zanieczyszczenia powietrza,
 3. Zmniejszenia niskiej emisji (tj. redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery),
 4. Zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Ułęż,
 5. Wprowadzenia nowych rozwiązań i technologii,
 6. Zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego,
 7. Poprawy mikroklimatu.

Efekt wzrostu potencjałów rozwojowych gminy, podniesie atrakcyjność inwestycyjną oraz walory turystyczne regionu- przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców.