Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Polityka Prywatności / RODO

Informacja Wójta Gminy Ułęż

dotycząca Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie gminy Ułęż

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy jest

Pani Agnieszka Błaziak

adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Ułęż reprezentowana przez Wójta (adres: Ułęż Ułęż 168,08-504 Ułęż, (0-81) 866 70 28, e-mail: gmina@gminaulez.eu) .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO);

2) wykonania zawartej umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ( 6 ust. 1 lit. e RODO);w związku z

 1. Ustawą z dnia  8  marca 1990   o samorządzie gminnym
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 ro finansach publicznych
 3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 6. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
 7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,
 8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach,
 10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej,
 11. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 12. Instrukcja Kancelaryjna,
 13. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
 14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 15. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej
 16. Kodeks Postępowania Cywilnego

Oraz w niektórych przypadkach na podstawie udzielonej  zgody na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu z uwzględnieniem okresów  przechowywania   określonych   w   przepisach   szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia     skargi    do    Prezesa     Urzędu    Ochrony    Danych    Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o którym mowa w punkcie
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów