Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

7 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UŁĘŻU

Terminy składania wniosków w nowym okresie zasiłkowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu informuje, że od 1 lipca br. rozpocznie się przyjmowanie wniosków złożonych drogą elektroniczną na kolejny okres zasiłkowy niżej wymienionych świadczeń:

  • świadczeń dobry start ( tj. pomoc dla ucznia 300 +)
  • świadczeń rodzinnych ( zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego)
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski przez Internet można składać za pośrednictwem:

  • Systemów teleinformatycznych banków
  • Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: empatia.mpips.gov.pl
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS: zus.pl/pue

Od 03 sierpnia br. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie

GOPS w Ułężu 168

 Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 01.02.2021r. wyłącznie w formie elektronicznej oraz od 01.04.2021r. w wersji papierowej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UŁĘŻU

Kierownik: Michał Paprota

Dane teleadresowe: Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel./fax: 81 866 70 39
e-mail: gops@gminaulez.eu
ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W UŁĘŻU
1. Rozpoznawanie istotnych problemów i zjawisk społecznych warunkujących egzystencję mieszkańców gminy Ułęż.
2. Zapewnienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Udzielanie poradnictwa osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Opracowywanie bilansu potrzeb oraz planowanie środków finansowych na świadczenia pomocy społecznej.
5. Przyznawanie następujących świadczeń w oparciu o ustawę o pomocy społecznej: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym zasiłków specjalnych celowych przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych również dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy Ułęż w tym domu, przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
7. Tworzenie i realizacja gminnych programów osłonowych.
8. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
9. Prowadzenie pracy socjalnej.
10. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej.
11. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.
12. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.