Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XLV Sesja Rady Gminy Ułęż

                                                                      Ułęż, dnia 2022-09-23

RGm.0002.9.2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2022  poz. 559, ze zmianami)

zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego w 2022 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ryckiego oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1370/2 o pow. 0,7299 ha położonej w miejscowości Sobieszyn, gmina Ułęż.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej miejscowości Sarny stanowiącej własność Gminy Ułęż.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ułęż.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLI/230/22 Rady Gminy Ułęż z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ułęż na 2022 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Ułęż porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Powiatu Ryckiego na lata 2023-2030.

14. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.

15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 4 lipca 2022 r.

16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 31 sierpnia 2022 r.

17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 26 września 2022 r.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie posiedzenia.