Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXXII Sesja Rady Gminy Ułęż.

                     Ułęż, dnia 2021-06-10

RGm.0002.7.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  2020  poz. 713, ze zmianami)

zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 24 czerwca o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z Komisji Objazdowej w dniu 7 czerwca 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ułęż na lata 2021-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Ułęż za rok 2020.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Ułęż,
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Ułęż za 2020 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 12. Wystąpienie Wójta,
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
 14. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ułęż za rok 2020.
 15. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ułęż z wykonania budżetu za rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 18. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 17 maja 2021 r.
 20. Wolne wnioski.
 21.   Zamknięcie Obrad

Szanowni Państwo,

 

Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.