Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Utrzymywanie kur – jakie zmiany w projekcie rozporządzenia?

W RCL opublikowano nowy projekt rozporządzenia, którego celem jest poprawienie dobrostanu zwierząt oraz określenie minimalnych warunków utrzymania kur innych niż kury nioski i kurczęta brojlery, dla których obecnie w polskim prawie nie zostały określone normy.

Utrzymanie kur innych niż kury nioski i kurczęta brojlery

Konieczność wprowadzenia zmian do ww. rozporządzenia wynika z wniosków z audytu DG (SANTE) 2023-7657, który odbył się w Polsce w terminie 2-11 października 2023 r. Podczas audytu wykazano niepełne wdrożenie dyrektywy Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącej ochrony zwierząt gospodarskich.

Audytorzy wskazali brak pełnej implementacji ww. dyrektywy w odniesieniu do kur innych niż kury nioski oraz kurczęta brojlery, utrzymywanych w zakładach hodowli zarodowej, zakładach reprodukcyjnych, zakładach odchowu drobiu albo w zakładach wylęgu drobiu, których utrzymywanie zmierza do uzyskania kur niosek.

Co mówią obowiązujące przepisy?

Obecnie obowiązujące przepisy określają minimalne wymogi w odniesieniu do kur niosek, rozumianych jako ptaki, które osiągnęły dojrzałość nieśną i są utrzymywane w celu produkcji jaj nieprzeznaczonych do wylęgu oraz kurcząt brojlerów.

„Konieczne jest natomiast określenie minimalnych warunków utrzymywania również dla innych kur niż kury nioski oraz kurczęta brojlery, utrzymywanych w zakładach hodowli zarodowej, zakładach reprodukcyjnych, zakładach odchowu drobiu albo w zakładach wylęgu drobiu, których utrzymywanie zmierza do uzyskania kur niosek” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Utrzymywanie kur – jakie zmiany?

Projektowane rozporządzenie dopuszcza utrzymywanie kur innych niż kury nioski i kurczęta brojlery w kurniku albo w systemie otwartym. W przypadku utrzymywania w kurniku kurom tym zapewnia się:

  1. takie same warunki dotyczące oświetlenia, jak w przypadku utrzymywania kur niosek;
  2. stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  3. karmienie co najmniej raz dziennie.

W przypadku utrzymywania w kurniku innych kur niż kury nioski i kurczęta brojlery dopuszcza się ich utrzymywanie w zmodyfikowanych klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych albo bez klatek jednopoziomowo lub wielopoziomowo. Kurom tym, z wyjątkiem kur utrzymywanych w zakładach wylęgu drobiu, należy zapewnić takie same warunki w odniesieniu do wyposażenia klatki, dostępności do poidła czy grzędy jak kurom nioskom. Kury te należy doglądać co najmniej raz dziennie.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia normy dotyczące wysokości klatek, minimalnej dostępnej powierzchni na jednego ptaka utrzymywanego w zakładzie hodowli zarodowej, zakładzie reprodukcyjnym albo zakładzie odchowu drobiu oraz maksymalnej obsady na m2 w przypadku utrzymywania kur innych niż nioski i kurczęta brojlery w systemie otwartym zostały oparte na normach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, które obowiązywało do 2010 r. oraz na wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 grudnia 2023 r. dotyczących warunków utrzymywania ptaków z gatunku kura domowa, w stadach reprodukcyjnych odchowujących kurczęta na kury nioski oraz wylęgarni drobiu.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.