Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

III Sesja Rady Gminy Ułęż

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2024-06-10

RGm.0001.6.2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2024 r. poz. 609),

zwołuję III Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Ułęż za rok 2023.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Ułęż.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Ułęż za 2023 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2023.
 10. Wystąpienie Wójta.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
 12. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ułęż za rok 2023.
 13. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ułęż z wykonania budżetu za rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
 17. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 24 maja 2024 r. 
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Ułęż
/-/ Edyta Kopacz