Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Raport o stanie Gminy Ułęż za 2023 rok

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Wójt Gminy Ułęż przedstawia Raport o stanie Gminy Ułęż za 2023 rok.

Raport o stanie gminy to dokument sporządzany corocznie, który Wójt do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy. Dokument ten podsumowuje najważniejsze wydarzenia i działania roku 2023, zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii, uchwał przyjętych przez Radę Gminy Ułęż i budżetu obywatelskiego (w naszym przypadku funduszu sołeckiego). W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Ułęż i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.

Raport o stanie Gminy Ułęż za 2023 rok został opracowany i stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 63/24 Wójta Gminy Ułęż z dnia 23 maja 2024 roku.

Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, po zakończeniu której Radni będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Ułęż za 2023 rok, zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Ułęż, w sekretariacie Urzędu Gminy Ułęż (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

wzór zgłoszenia do udziału w debacie w załączeniu

Raport o stanie Gminy Ułęż zostaje przekazany Radnym Gminy Ułęż oraz opublikowany w BIP Urzędu Gminy Ułęż  i stronie Gminy Ułęż

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy Ułęż
/-/ Izabela Kulik