Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś to w Urzędzie Gminy Ułęż

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni !!!

Każda gmina musi skontrolować wszystkie nieruchomości nie podłączone do sieci kanalizacyjnej. Są na to 2 lata od wejścia w życie nowych przepisów w sierpniu 2022 roku. Zobowiązują nas do tego dyrektywy unijne. W 2024 roku samorządy będą musiały  złożyć pierwsze sprawozdanie, dotyczące okresu od stycznia 2023 roku do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Za zaniedbania grożą im kary do 50 tyś zł.

Gminy muszą wskazywać w sprawozdaniach liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczbę osób zameldowanych pod adresem nieruchomości. Nowe przepisy przewidują zarówno kary dla mieszkańców, jak i kary dla gmin. Gminy będą podlegać sankcjom finansowym  – za brak kontroli mogą być ukarane kwotą od 5 do 50 tyś. złotych. Mieszkańcy za utrudnienia kontroli zapłacą nawet 5 tyś zł.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz regularnie opłacanych rachunków czy faktur za usługę. Kontrolę przeprowadzają uprawnieni pracownicy gminy. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków należy również udokumentować zgodnie z prawem pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji takiej oczyszczalni). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane – poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę. 

“Prosimy państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie”.

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków Zgłoś to w Urzędzie Gminy Ułęż.

Gmina Ułęż rozpoczyna aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie ankiety.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Ułęż wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączoną ankietę. Do ankiety należy dołączyć kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowód uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości (rachunek, faktura).

Wypełnioną i podpisaną ankietę wraz z kserokopią zawartej umowy i dowodem uiszczenia opłaty za ostatni odbiór nieczystości ciekłych należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Ułęż,

08-504 Ułęż, lub  w sekretariacie, pokój nr 15, za pomocą poczty tradycyjnej, bądź mailowo na adres: e-woda@gminaulez.eu.  Ankietę znajdą Państwo w poniższym pliku.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych obowiązani są opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania ich zawartości na powierzchnię terenu oraz przenikanie do gruntu. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych
w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, należy udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.)

PAMIĘTAJ! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli unikniesz kar.

Osoby które nie posiadają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ułęż dostępny jest w gminie.

Kontrole

Pracownicy Urzędu Gminy Ułęż będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ułęż oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Za niewywiązywanie się z tych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny – postępowanie w takich sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)