Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

6 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XLVII Sesja Rady Gminy Ułęż

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2022-12-13

RGm.0001.12.2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2022  poz. 559, ze zmianami),

zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.                  
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ułęż.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Białki Dolne, gmina Ułęż.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.
 10. Projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Programu współpracy Gminy Ułęż  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej oraz prognozie długu,
  3. przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy,
  4. przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami do uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026,
  1. przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  3. przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy,
  4. głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.
 14. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy
 15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 18 listopada 2022 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.