Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

1 Gość Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Obwieszczenie – Strategia Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza 2022-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

Wójt Gminy Ułęż  zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

Strategia Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza 2022-2027

wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko,

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza 2022-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko, (załączniki do obwieszczenia).

Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Urzędzie Gminy Ułęż z siedzibą w Ułężu , Ułęż 168, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@gminaulez.eu lub za pomocą interaktywnego formularza: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gminy_pradoliny_wieprza_oos

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. (min.21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ułęż

Audiodeskrypcja