Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XLII Sesja Rady Gminy Ułęż

                                                                                                                                           Ułęż, dnia 2022-06-20

RGm.0001.7.2022

            Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  2022  poz. 559, ze zmianami)

zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

       Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Ułęż za rok 2021.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Ułęż,
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Ułęż za 2021 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
 10. Wystąpienie Wójta,
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
 12. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ułęż za rok 2021.
 13. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ułęż z wykonania budżetu za rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 17. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 27 maja 2022 r. 
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.
Audiodeskrypcja