Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXXV Sesja Rady Gminy Ułęż

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U.  2021  poz. 1372, ze zmianami)

zwołuję XXXV  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2021r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ułęż.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ułęż.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ułęż.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „ Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ułęż na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ułęż.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 25 października 2021 r.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie Obrad

Szanowni Państwo,

Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.