Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

6 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXVIII Sesja Rady Gminy Ułęż

                                                                                                                                             Ułęż, dnia 2021-03-22

RGm.0002.3.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2020  poz. 713, ze zmianami)

zwołuję XXVIII  Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
 6. Roczne sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ułężu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ułęż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Drążgów
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nie dochodzenia należności o charakterze cywilno-prawnym przypadających Gminie Ułęż lub jej jednostkom organizacyjnym gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do nadzwyczajnej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2016-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Ułęż na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną (petycja w sprawie: uzyskania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek na chorobę Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi  przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe.)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną (petycja w sprawie: uzyskania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek na chorobę Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi  przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe.)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną (petycja w sprawie:  poparcia petycji – Listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów i Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce  „ Alarm ! STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”)
 17. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 29 stycznia 2021 r.
 19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 8 lutego 2021 r.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Obrad

Szanowni Państwo,

 Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/channel/UCMAj5CDtqDiRFrYKKZbJV5w/videos?view=2&live_view=502

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.