Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Zwrot podatku akcyzowego

Informuję, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub  współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Ułęż, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej w terminie:

od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.

Wniosek należy złożyć w Referacie podatkowym Urzędu Gminy Ułęż wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego obowiązujący w 2021 roku stanowi sumę:

  1. a)       Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 100 litrów.
  2. b)      Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP bydła – 30 litrów.
  3. c)       Stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Producenci rolni, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego winni dołączyć także dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek producenta rolnego.

Zwrot podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi po otrzymaniu dotacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,  zgodnie z terminem wskazanym w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188 ), tj.:1 – 30 kwietnia 2021 r. przelewem na  rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z przeciwdziałania pandemii Koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, zachowanie odstępu pomiędzy osobami znajdującymi się w otoczeniu, korzystanie ze środków dezynfekujących). Jednocześnie prosimy o wskazanie we wniosku numeru rachunku bankowego.

Wójt Gminy Ułęż
/-/ mgr Barbara Pawlak