Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Ogłoszenie o I przetargu ofertowym na sprzedaż składników majątku ruchomego- ciągnik rolniczy BELARUS MTZ82TS

Wójt Gminy Ułęż ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątku ruchomego

Rodzaj maszynyciągnik rolniczy
Marka i modelBELARUS MTZ 82TS
Numer rejestracyjnyLRY 2Y31
VIN01441S
Rok produkcji2000
Pojemność i moc silnika4750 ccm, 60kW (82KM)
Skrzynia biegówmanualna

Cena wywoławcza:
Cena wywoławczą ustalono na kwotę 33 000,00 zł brutto (słownie : trzydzieści trzy tysiące złotych). Oferent składający ofertę winien złożyć ofertę z wyższą ceną, oferty złożone w wysokości ceny wywoławczej lub niższe będą odrzucone.
Osoby do kontaktu i termin oględzin:
Pan Piotr Długoszek i Robert Gagoś tel. 81 866-70-28
Ciągnik można oglądać w dni robocze od dnia 05 stycznia 2021 r. do dnia 26 stycznia 2021 r. w godz. od 8 00do 13 00 na terenie dawnej bazy SKR w Ułężu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł  (słownie;  jeden  tysiąc  złotych)  wadium wnosi się wyłącznie w PLN, Bank Spółdzielczy w Rykach, Filia w Ułężu  Nr 97 8724 0005 2011 1100 3911 0003 z dopiskiem: „Wadium na BELARUS MTZ 82TS”.
2. Wadium złożone przez oferentów. których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone na konto wskazane w przelewie,
3. Wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny,
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent. którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.
Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej  kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Ułęż, 08-504 Ułęż 168 z dopiskiem „ Przetarg na zakup ciągnika rolniczego marki BELARUS MTZ 82TS”.
2. Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. od 7 30 do 14 00 do dnia 26 stycznia 2021 r. do godz. 10 00  w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ułęż. Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargowa, w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy Ułęż, sala konferencyjna.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w przetargu:
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1. Oferta- wzór w załączeniu,
2. Dowód wniesienia wadium,
3.Pełnomocnictwo, jeśli oferta została podpisana przez pełnomocnika- oryginał.
Podstawy odrzucenia ofert:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie,
2. Nie spełniająca wymagań zawartych w ogłoszeniu,
3. Złożona w wysokości ceny wywoławczej lub niższej,
4. Brak wniesienia wadium.
O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zapłacone wadium.
Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa, cenę na sprzedawany pojazd, nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wygranej w przetargu. Po zapłaceniu ceny, z nabywcą zostanie zawarta umowa sprzedaży i zostanie my wydany pojazd,
2. Wydanie  przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy,
3. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan przedmiotu sprzedaży objętego przetargiem. ani nie odpowiada za wady ukryte,
4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu,
5. Wójt Gminy Ułęż zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania przetargu lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.


Załączniki: