Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Ułęż.

Ułęż, dnia 2020-10-12

RGm.0002.6.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506, ze zmianami)

zwołuję XXIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Ułęż w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:
 1. zmian budżetu gminy,
 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ułęż,
 3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
 4. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ułęż,
 6. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
 8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 9. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ułęż na lata 2021-2030.
 1. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 28 sierpnia 2020 r.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenia Komisji:

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Ułęż 19.10.2020 r (poniedziałek) godz.9:00

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Ułęż 19.10.2020 r ( poniedziałek) godz.9:00

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Ułęż 19.10.2020 r (poniedziałek) godz.9:00

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Ułęż 19.10.2020 r (poniedziałek) godz.9:00

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca jest zobowiązany do zwolnienia radnego z wykonywania pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu wzięcia udziału w pracach organu gminy.