Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

1 Gość Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021.

Wójt Gminy Ułęż ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz.. 1057t.j.) projektu uchwały Rady Gminy Ułęż w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. ,poz.713 .) art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ułęż w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021..

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Ułęż.

Konsultacje odbędą się w okresie od 20 października 2020 roku do 10 listopada 2020 roku w formie wyrażenia pisemnej opinii na formularzu zgłaszania opinii. Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Ułęż, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wypełniony formularz opinii można przekazać:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż

  • drogą elektroniczną na adres:gmina@gminaulez.eu

Wynik konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ułęż oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Ułęż
/-/ mgr Barbara Pawlak