Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXII Sesję Rady Gminy Ułęż. Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Ułęż, dnia 2020-08-21

RGm.0002.05.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2019  poz. 506, ze zmianami)

zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy,

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Białki Górne stanowiącej własność Gminy Ułęż,

c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ułęż, w roku szkolnym 2020/2021,

d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

e) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 29 maja 2020 r. oraz 06 lipca 2020 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.