Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXI Sesję Rady Gminy Ułęż. Posiedzenie odbędzie się w dniu 06 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2020-06-22

RGm.0002.05.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2019  poz. 506, ze zmianami)

zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 06 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:
 5. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż – II etap nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż,
 6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż- II etap,
 7. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ułęż,
 8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Ułęż za rok 2019.
 • wystąpienie Wójta;
 • debata nad raportem o stanie Gminy Ułęż
 • rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ułęż za 2019 r.
 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 • wystąpienie Wójta;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019;
 • przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ułęż za rok 2019;
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego;
 • dyskusja;
 • rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ułęż z wykonania budżetu za rok 2019.
 • rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 1. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie posiedzenia.