Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

LXII Sesja Rady Gminy Ułęż.

                                                                                                                                           Ułęż, dnia 2024-04-18

RGm.0001.4.2024

                              

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2023 poz. 40),

zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami oraz podsumowanie kadencji.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Podlodówce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1359/9 o powierzchni 0,6816 ha położonej w miejscowości Sobieszyn, gmina Ułęż.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/238/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 15 marca 2024 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Ułęż
/-/ Jacek Beczek

Transmisja online: https://ulez.posiedzenia.pl/?action=live