Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Wniosek o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania (część A – obywatele polscy)

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Gminy Ułęż – pokój nr 3 właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania, a w przypadku wyborcy nigdzie nie zamieszkałego, ze względu na miejsce stałego przebywania. 
 3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Gminie Ułęż. Przykładowe dokumenty potwierdzające to
  1. oświadczenia właściciela lokalu,
  2. umowa najmu/użyczenia lokalu,
  3. jeśli płacisz podatki w Gminie Ułęż – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli złożyłeś PIT przez internet),
  4. rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Gminie Ułęż, w którym mieszkasz,
  5. umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w Gminie Ułęż, w którym mieszkasz,
  6. umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Gminie Ułęż, w którym mieszkasz.
  7. Jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz:
   1. przedstawić akt własności ;
   2. jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu. Jeśli podasz numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

Wójt Gminy Ułęż przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.

Termin odpowiedzi – 5 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Ułęż, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania