Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

6 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

„Rozwój kompetencji w Gminie Ułęż” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,

Marszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Dyrektor Departamentu Zarzadzania FE oraz Panią Minister, a także Przedstawicielem Komisji Europejskiej uroczyście wręczyli umowy na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym. Gmina Ułęż po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymała środki na projekt “Rozwój kompetencji w Gminie Ułęż ” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

Gmina Ułęż otrzymała dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji w Gminie Ułęż” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,

Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3  Kształcenie ogólne,

 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

      Celem głównym projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kluczowych kompetencji na rynku pracy oraz właściwych postaw, a także tworzenia w szkołach warunków do kształcenia eksperymentalnego.

     W dniu 30 stycznia 2024 r. została podpisana umowa nr 141/FELU.10.03-IZ.00-0188/23-00 pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Ułęż, zgodnie z którą:

– okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.

– wartość projektu: 931 451,25 PLN

– kwota dofinansowania: 833 451,25 PLN.

     Projektem objęto 2 szkoły –  Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Sobieszynie oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Białkach Dolnych, które zrealizują programy rozwojowe w formie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów, między innymi:

– zajęć wyrównawczych i rozwijających  (j. polski, j. angielski, matematyka),

– zajęć logopedycznych,

– terapii pedagogicznej,

– rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych,

– doradztwa zawodowego – „ Szkolny Ośrodek Kariery”,

– zajęć z robotyki i programowania,

– zajęć przyrodniczych – „ Młody Przyrodnik”,

-zajęć literacko- teatralnych oraz wielu wycieczek tematycznych.

     Natomiast nauczyciele biorący udział w projekcie podniosą swoje kwalifikacje podczas szkoleń, między innymi z diagnozy i terapii pedagogicznej, wykorzystania narzędzi TIK  w prowadzeniu zajęć, wsparcia zdrowia psychicznego uczniów, „zielonej transformacji”, terapii ręki , kursów na instruktora szkolnej grupy teatralnej czy kreatywnego nauczyciela.

Wsparcie otrzyma łącznie 97 uczniów w tym  min. 10 uczniów z niepełnosprawnościami, uczniowie z opiniami PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz 43 nauczycieli zatrudnionych w ww. placówkach.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano zakup:

  • pomocy dydaktycznych – laptopów, robotów do nauki programowania, monitorów interaktywnych, stacji pogody, mikroskopów itp.
  • wyposażenia – drukarki wielofunkcyjnej, zestawu nagłośnieniowego,
  • oprogramowania,
  • materiałów dydaktycznych, biurowych, rękodzielniczych do pracy z dziećmi,
  • oraz schodołazów i pętli indukcyjnej dla każdej szkoły,

aby zlikwidować bariery, zapewnić dostępność z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi na miarę współczesnej edukacji XXI wieku oraz sprostać potrzebom wszystkich uczniów.