Click to listen highlighted text!
Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023

Kto jest odbiorcą uprawnionym?

Zamrożenie cen – w ramach ustawowych limitów zużycia – jest dedykowane odbiorcom uprawnionym, to jest odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:

•gospodarstw domowych,

•pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

•lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

•mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

•domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,

•oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

•zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

•węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

•garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,

•budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600)

Kiedy można złożyć oświadczenie?

Podpisane oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami powinno zostać złożone niezwłocznie, jednak nie później niż do 30.06.2023 r.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do OSD (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). OSD sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast w przypadku zawarcia z PGE Dystrybucja S.A. odrębnej umowy regulującej świadczenie usług dystrybucji warunkiem skorzystania przez odbiorcę uprawnionego z limitu 2600 lub 3000 kWh jest złożenie OSD Oświadczenia potwierdzającego uprawnienie Odbiorcy do takiego, zwiększonego limitu.

W jakiej formie można złożyć oświadczenie?

1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w Oddziale, lub Rejonie Energetycznym OSD albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,

2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji kliknij tutaj

Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
Click to listen highlighted text!