Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

6 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

LI Sesję Rady Gminy Ułęż.

                                                                                                                                             Ułęż, dnia 2023-03-20

RGm.0002.3.2023

            Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2023 poz. 40, ze zmianami)

zwołuję LI Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 11:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ułężu za 2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Ułężu za 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ułęż.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ułęż dla obszarów położonych w Białkach Dolnych, Podlodowie, Sobieszynie, Ułężu i Podlodówce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zosin, gmina Ułęż.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lendo Ruskie stanowiącej własność Gminy Ułęż.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Podlodówka stanowiącej własność Gminy Ułęż.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, stanowiących odrębny przedmiot własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1382/9 o pow. 1,8370 ha położonej w miejscowości Sobieszyn, gmina Ułęż.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ułęż na 2023 rok”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ułęż na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Ułęż w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.
 20. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 21. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 30 stycznia 2023 r.
 22. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 24 lutego 2023 r.
 23. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 9 marca 2023 r.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                           Jacek Beczek