Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Gość

XIV Sesja Rady Gminy Ułęż

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506, ze zmianami) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ułęż.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2018/2019
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie,
  2.  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2020r.,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ułęż,
  4. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w gminie Ułęż,
  5. trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej,
  6. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na 2020 r.
  7. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ułęż na rok 2020,
  8. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ułęż
 6. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Rady Gminy Ułęż z dnia 26 sierpnia 2019 r., 20 września 2019 r. i 18 października 2019 r.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Beczek

Close Menu
Skip to content