Ogłoszenie w sprawie Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gmina Ułęż, w związku z ogłoszonym Programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja     2019-2020, zwraca się do mieszkańców Gminy chcących skorzystać z w/w Programu  o osobiste zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź pod numerem telefonu 81 866-70-36.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

W elu uzyskania wszelkich informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu.  Z uwagi na krótki termin odpowiedzi do jednostki nadrzędnej prosimy o kontakt w ciągu 7 dni.

Close Menu
Skip to content