Ogłoszenie naboru na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Ułęż, dnia 31 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz Uchwały Nr XVI/88/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 7676)

Wójt Gminy Ułęż

ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej

w otwartym konkursie ofert

W wyniku naboru zostanie wybrany członek Komisji Konkursowej do opiniowania ofert otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), które prowadzą działalność na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy Ułęż.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej musi spełniać następujące kryteria:

  1. Osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje/ podmioty biorące udział w danym konkursie ofert.
  2. Nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim samym stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA dotyczące wyłączenia pracownika).
  3. Jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.
  4. Posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury i sztuki i kultury fizycznej.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Ułęż lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Ułęż, 08-504 Ułęż 168.

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrana osoba zostanie powołana do Komisji Konkursowej Zarządzeniem Wójt Gminy Ułęż.

Wójt Gminy Ułęż

Barbara Pawlak

Close Menu
Skip to content