Obowiązek posiadania pojemnika na odpady komunalne

Kosz na śmieci

Urząd Gminy w Ułężu przypomina mieszkańcom zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm. ) o obowiązku posiadania pojemnika na odpady komunalne zmieszane pozostałe po procesie segregacji, oznaczonego w sposób widoczny numerem posesji, do której przynależy.

Zakupu pojemników należy dokonać indywidualnie na własny koszt.

Close Menu
Skip to content