GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UŁĘŻU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UŁĘŻU Dane teleadresowe Ułęż 168 08-504 Ułęż tel./fax 81 866 70 39 e-mail: ulez@ops.pl ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W UŁĘŻU 1. Rozpoznawanie istotnych problemów i zjawisk społecznych warunkujących egzystencję mieszkańców gminy Ułęż 2. Zapewnienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 3. Udzielanie poradnictwa osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 4. Opracowywanie bilansu potrzeb oraz planowanie środków finansowych na świadczenia pomocy społecznej 5. Przyznawanie następujących świadczeń w oparciu o ustawę o pomocy społecznej: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym zasiłków specjalnych celowych przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych również dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy Ułęż w tym domu, przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 7. Tworzenie i realizacja gminnych programów osłonowych. 8. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 9. Prowadzenie pracy socjalnej. 10. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej. 11. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych. 12. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Close Menu
Skip to content